Zgodnie z przyjętą metodologią Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego wywodzą się z przyjętych wcześniej Regionalnych Specjalizacji. Jak się jednak okazało, poszczególne Regionalne Specjalizacje w niejednakowym stopniu wnosiły wkład do budowy Inteligentnych Specjalizacji. Największa część Inteligentnych Specjalizacji pochodzi z Biogospodarki zaś najmniejsza - z obszaru Turystyki i Zdrowia. Widoczne jest także (patrz tabela poniżej), że dana Inteligentna Specjalizacja może być w mniejszym lub większym stopniu powiązana nie z jedną lecz kilkoma Regionalnymi Specjalizacjami.

Specjalizacja została zdefiniowana w głównej mierze na bazie regionalnej specjalizacji usług przyszłości. Obejmuje usługi informatyczne, telekomunikację, elektronikę, optoelektronikę oraz produkcję i naprawę komputerów, ich części i urządzeń peryferyjnych.

Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności objętej specjalizacją. Wybór tego sektora jako inteligentnej specjalizacji był podyktowany wysokim stopniem rozwoju branży transportowej i logistycznej w województwie

Multimodalny transport i logistyka

Specjalizacja została wyodrębniona z sektora biogospodarki. Jej zakres jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Obejmuje zarówno działalność rolniczą, w tym różnego rodzaju uprawy, chów i hodowlę zwierząt oraz rybołówstwo, jak i usługi wspomagające produkcję roślinną i zwierzęcą.

Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze

Opisywana specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki. Branża od wielu lat plasuje się wśród wiodących sektorów w województwie zachodniopomorskim oraz odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce.

Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej

Specjalizacja została zdefiniowana na bazie biogospodarki i jest silnie związana z przetwórstwem spożywczym oraz przemysłem chemicznym.

Opakowania przyjazne środowisku

Specjalizacja wywodzi się z biogospodarki. Obejmuje zarówno działalność związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego.

Produkty drzewno-meblarskie

Specjalizacja została zidentyfikowana w oparciu o działalność przedsiębiorstw z branży metalowo-maszynowej. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu.

Zaawansowane wyroby metalowe

Specjalizacja koncentruje się wokół działalności przedsiębiorstw wywodzących się z branży stoczniowej oraz metalowej.

Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe