Uchwałą nr 1488/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 19 września 2016 roku przyjął Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+(RIS3 WZ).

Dokument przedstawia założenia i sposób realizacji zachodniopomorskiej polityki innowacji. Przedstawia zasady Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania oraz identyfikuje obszary, w których region może uzyskać przewagę konkurencyjną, czyli te dziedziny, w których istnieje masa krytyczna przedsiębiorstw, koncentracja zatrudnienia i wartości dodanej brutto, przy jednoczesnym istnieniu potencjału naukowego. Strategia prezentuje aktualną i perspektywiczną sytuację społeczno-gospodarczą regionu i stojące przed nim wyzwania w obszarze innowacji. Określa misję, wizję oraz cele strategiczne rozwoju gospodarki województwa w oparciu o inteligentne specjalizacje zgodnie z zasadami polityki innowacyjnego rozwoju. Ustala także ramy dla wdrażania, monitoringu i finansowania regionalnego systemu innowacji.

RIS3 WZ nie definiuje samych inteligentnych specjalizacji. Określa sposób ich identyfikowania i monitorowania. W wyniku prac podejmowanych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania przyjęto bowiem założenie, iż RIS3 WZ będzie miało charakter strategiczny, a dokument pod nazwą Wykaz inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego operacyjny. Takie podejście umożliwia aktualizację wykazu inteligentnych specjalizacji bez konieczności aktualizacji samej strategii.