Analiza SWOT stosowana w programach regionalnych jest kompleksowym wyznacznikiem pozycji strategicznej regionu. Jest to metoda łącząca analizę wewnętrznych cech: sił oraz słabości, jak i szans i zagrożeń. Głównym celem analizy jest określenie aktualnej i perspektywicznej pozycji regionu oraz prognoza strategii postępowania. Zestawiono w niej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne oraz pozytywne i negatywne mające wpływ na sytuację i perspektywy dalszego rozwoju gospodarczego województwa.

Analiza jest w głównej mierze wynikiem poddanych pod dyskusję przeprowadzonych prac diagnostycznych, pogłębionych badań, opracowań zewnętrznych, wnioskom płynącym z aktualizowanej strategii rozwoju województwa oraz ewaluacji dotychczasowej regionalnej strategii innowacji. Przedmiotowa analiza pozwoliła m.in. na identyfikację potencjałów rozwojowych województwa oraz wyzwań strategicznych stanowiących podstawę formułowania celów strategicznych.

Informacje uzupełniające w sprawie poszczególnych elementów SWOT, pozyskano również dzięki komunikacji z przedstawicielami regionalnych instytucji otoczenia biznesu.

Elementy analizy SWOT zostały rozszerzone o tezy diagnostyczne charakteryzujące sytuację społeczno- gospodarczą województwa zachodniopomorskiego.