Regionalna Strategia Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ jest dokumentem, który pełni rolę Regionalnej Strategii Innowacji (zgodnie z zasadami sformułowanymi ponad 20 lat temu przez Komisję Europejską), lecz jednocześnie uwzględnia koncepcję (wprowadzoną w 2010 roku) oparcia rozwoju innowacyjności i konkurencyjności o inteligentne specjalizacje. Z tego powodu struktura celów RIS3 WZ jest inna od stosowanej w poprzednich regionalnych strategiach innowacji. Ma ona charakter dwuwymiarowy:

Pierwszy wymiar składa się z jednego celu sektorowego, z którego wprost wynika konieczność rozwoju gospodarki województwa w oparciu o inteligentne specjalizacje. Cel ten nie dzieli się w sposób jawny na żadne cele podległe wynikające z niego. Naturalnym sposobem jego realizacji będzie rozwój poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu poprzez ich identyfikowanie, weryfikowanie, wspieranie i monitorowanie. Należy zaznaczyć, że RIS3 WZ nie definiuje samych inteligentnych specjalizacji. Określa jedynie sposób ich identyfikowania i monitorowania. Wykaz i zakres inteligentnych specjalizacji określany jest na jej podstawie w odrębnym dokumencie aktualizowanym okresowo. Takie podejście usprawnia proces wprowadzania zmian zarówno do Strategii, jak i wykazu inteligentnych specjalizacji

Drugi wymiar układu celów RIS3 WZ składa się z trzech celów horyzontalnych, które odpowiadają najważniejszym, strategicznym aspektom rozwoju innowacyjności w regionie, wynikającym z przedstawionej wcześniej analizy SWOT, wyzwań a także misji oraz wizji.. Każdy z celów horyzontalnych składa się z kilku celów składowych o charakterze operacyjnym (cele operacyjne), grupujących przedsięwzięcia o podobnym sposobie wdrażania.

Należy przy tym podkreślić, że cel sektorowy nie może być realizowany w oderwaniu od celów horyzontalnych. Wspierając daną inteligentną specjalizację należy uwzględniać kierunki rozwoju przedstawione w celach horyzontalnych. Z drugiej strony w wielu przypadkach (choć nie zawsze) sposób realizacji celów horyzontalnych oraz operacyjnych będzie różnił się w odniesieniu do poszczególnych inteligentnych specjalizacji. Powyższe zasady znajdują odzwierciedlenie w opisanym na końcu dokumentu sposobie monitorowania RIS3 WZ.

Układ celów strategii RIS3 WZ został zaprezentowany na poniższym schemacie.