Niniejszy rozdział przedstawia analizę szacunkowych nakładów na realizację Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+. W procesie przygotowywania planu finansowego wzięto pod uwagę wzajemne zależności i możliwości uzupełniania się poszczególnych źródeł finansowania. Takie podejście przyczyni się do wzmocnienia oddziaływania Strategii na objęte nią obszary, pozwoli na uzyskanie trwałości jej rezultatów oraz umożliwi osiągnięcie efektu synergii.

Główne źródła finansowania działań RIS3 WZ:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ)

Interwencje zaplanowane w ramach RPO WZ mają za zadanie wspieranie rozwoju sfery gospodarczej, opartej na wiedzy i innowacji, rozwoju kapitału ludzkiego, wykorzystaniu endogenicznych potencjałów w gospodarce, jak i kulturze oraz zapewnieniu równowagi względem środowiska.

Z uwagi na zaplanowaną szeroką interwencję RPO WZ w sposób istotny przyczynia się do realizacji Strategii Europa 2020.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR)

Program dotyczy innowacyjności, badań naukowych i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Jego celem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów na B+R, w szczególności poprzez wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych i prac rozwojowych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania Strategii Europa 2020, będąc jednocześnie instrumentem jej realizacji. Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC)

Celem programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Horyzont 2020 - Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji 2014-2020 (Horyzont 2020)

To największy jak dotąd program UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Zaowocować ma większą liczbą przełomowych dokonań, odkryć i premier światowych dzięki przenoszeniu pomysłów z laboratorium na rynek. Horyzont 2020 wpisuje się w działania Europy 2020 poprzez połączenie badań naukowych i innowacji z naciskiem na trzy kluczowe obszary: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. Celem jest zadbanie o to, aby w Europie powstawała światowej klasy nauka i technologia, która będzie stymulować wzrost gospodarczy.

Programy EWT (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)

Celem EWT jest wspieranie, promocja oraz realizacja wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są różnorodne działania podejmowane na rzecz współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. Najważniejsze dotyczą: wzmacniania innowacyjności przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, transferu „zielonych” technologii, zrównoważonego transportu, rozwoju rynku pracy, ochrony zdrowia, zachowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego, poprawy transgranicznej dostępności i mobilności oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Metodologia szacowania nakładów:

1. Założenia ogólne:

 1. a)  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  Nakłady pochodzące z RPO WZ zostały oszacowane w oparciu o aktualną, na dzień konstruowania niniejszego dokumentu wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

  Wartość oszacowano przeliczając dostępną alokację na działania przypisane RIS3 WZ wg kursu EUR/PLN o wartości 3,55 zł wspólnego dla wszystkich programów operacyjnych. Wkład własny w przypadku RPO WZ 2014-2020 oszacowano jako wartość wkładu prywatnego biorąc pod uwagę możliwy poziom dofinansowania. Jednocześnie, z uwagi na różnorodny zakres wsparcia i możliwy w związku z tym, różny poziom dofinansowania, a tym samym wysokość wkładu własnego, wielkości te wyliczane były indywidualnie dla danego rodzaju wsparcia.

  Przy szacowaniu wielkości wkładu własnego do EFS uwzględniono dokument Założenia dla instytucji zarządzających dotyczących oceny potencjału i doświadczenia pracodawców oraz źródeł współfinansowania krajowego dla środków EFS w ramach programów operacyjnych 2014-2020.

 2. b)  Pozostałe programy krajowe i programy europejskie – szacunek nakładów oparty został na założeniu, że zdolność Regionu do ich pozyskania będzie na poziomie, który został osiągnięty w poprzedniej perspektywie finansowania unijnego dla tych programów lub ich odpowiedników. Programu COSME nie kalkulowano z uwagi na brak porównywalnego programu w poprzedniej perspektywie finansowania.

 3. c)  Szacunkowa wielkość dostępnych środków publicznych na wdrażanie RIS3 WZ, w podziale na cele operacyjne będzie korygowana w miarę konkretyzacji programów krajowych i europejskich i stanowi odzwierciedlenie stanu obecnego.

2. Metodologia szacowania poszczególnych źródeł finansowania.

 1. a)  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

  Interwencje zaplanowane w ramach RPO WZ stanowić będą główne źródło finansowania RIS3 WZ. Cel ten realizowany będzie przez 10 osi priorytetowych, w szczególności w ramach pierwszej Osi Priorytetowej (Gospodarka-Innowacje-Nowoczesne Technologie), szóstej Osi Priorytetowej (Rynek pracy) i ósmej Osi Priorytetowej (Edukacja).

 2. b)  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  W PO IR – założono wykorzystanie 1-2% całkowitej alokacji programu, tj. porównywalnie, jak w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), co zostało oszacowane na podstawie wartości podpisanych umów przez beneficjentów z województwa zachodniopomorskiego. W przypadku beneficjentów będących jednostkami naukowymi wartość ta została oszacowana na poziomie 2%, natomiast w przypadku przedsiębiorstw na poziomie 1%.

 3. c)  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Założono wykorzystanie 1% całkowitej alokacji programu.

 4. d)  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.

  Założono wykorzystanie 1% przewidzianej całkowitej alokacji programu dla regionów słabiej rozwiniętych.

 5. e)  Horyzont 2020 - Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji 2014-2020. Założono wykorzystanie 0,01% całkowitej alokacji Programu.

 6. f)  Programy Europejskiej Współpracy » Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska Założono wykorzystanie 1% całkowitej alokacji Programu.

Szacunkową zbiorczą wielkość środków dostępnych w okresie 2014 - 2020 na wdrożenie RIS3 WZ prezentuje tabela w załączniku nr 1.