Innowacyjna gospodarka jest znaczącym instrumentem kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu. W kontekście obecnej sytuacji województwa i wizji jego gospodarczego rozwoju, przed Pomorzem Zachodnim w najbliższych latach stoją kluczowe wyzwania.

Jednym z nich będzie podjęcie skutecznych działań, które w oparciu o wewnętrzny potencjał regionu pozwolą wykreować obszary specjalizacji gospodarczych, umożliwiające wzmocnienie jego znaczenia na arenie międzynarodowej.

Rosnąca konkurencja między krajami rozwijającymi się a Unią Europejską powodować będzie stopniowe ograniczanie dominującej pozycji państw Unii w tradycyjnych obszarach przemysłu. Pojawiać się będą niespotykane dotychczas rodzaje działalności przemysłowej związane z nowymi produktami i usługami, które wynikają z nowych potrzeb społeczeństwa oraz z rozwoju technologii w nowych dziedzinach gospodarki.

Będzie to wymagać inicjowania nowych form współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi. Istotne z punktu widzenia realizacji zamierzonego celu jest kompleksowe podejście do nowych procesów, mając na uwadze fakt, iż niosą one ze sobą duże ryzyko, ale mając także świadomość ich wysokiego potencjału wzrostu.

Priorytetem samorządu jest podnoszenie i wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego w powiązaniu z rozwojem narzędzi wsparcia biznesu. Wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i krajowych do regionu poprzez poprawę oferty inwestycyjnej służyć będzie rozwojowi obszarów strategicznych.

Branże od lat uznawane jako motor rozwoju gospodarczego regionu stają obecnie w obliczu coraz silniejszej konkurencji zewnętrznej oraz konieczności dokonywania głębokich przekształceń w obszarze ich działalności. Istotne będzie wykorzystanie doświadczeń, wiedzy oraz potencjału ludzkiego i technologicznego na rzecz stopniowego rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz realizacja założeń polityki gospodarczej województwa zachodniopomorskiego.

W gospodarce światowej coraz częściej kreowane są nowe wartości wokół rozwiązań innowacyjnych w nowych dziedzinach technologicznych i rynkowych. Inteligentne specjalizacje jako obszary o wysokim potencjale wzrostu powinny być magnesem dla nowych działalności gospodarczych. Ważną rolę odegra pogłębiona współpraca między interesariuszami rynku, którzy mają świadomość potrzeby wymiany doświadczeń i angażowania się w nowe procesy rozwoju technologicznego.

Konieczne będą systemowe działania związane ze stałą identyfikacją i docelowo wzmacnianiem regionalnych i inteligentnych specjalizacji, realizowane m.in. w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania. Istotne, w kontekście potrzeby zwiększenia nakładów prywatnych na działalność B+R+I, jest objęcie procesem szerokiego grona interesariuszy i zwiększenie ich świadomości w zakresie korzyści wynikających ze współpracy badawczo- rozwojowej.

Inwestycje zagraniczne, będące ważnym źródłem kapitału i know-how, mają na celu przyczynić się do tworzenia i rozprzestrzeniania innowacji oraz pozwolić na zwiększenie zatrudnienia i kreowanie warunków dla wzrostu gospodarczego.

Region będzie konsekwentnie dążył do rozbudowania regionalnego systemu innowacji w oparciu o instytucje otoczenia biznesu i zespoły badawcze, które potrafią wspólnie z przedsiębiorstwami podjąć nowe działania innowacyjne. Szczególnie istotne będą zmieniające się relacje między firmami w łańcuchach wartości. Instytucje otoczenia biznesu odgrywać będą istotną rolę we wspieraniu powstawania nowych powiązań kooperacyjnych.

Poniższe wyzwania tworzą podstawę polityki innowacyjnej.