Efektywność i skuteczność Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ w dużej mierze zależy od właściwego planowania realizujących ją działań wraz z przyporządkowaniem odpowiedzialności za ich wykonanie poszczególnym zaangażowanym w nie jednostkom. Proces ten będzie miał swoje odzwierciedlenie w Programie Strategicznym Gospodarka, który poprzez zapisy odnoszące się do rozwoju innowacji będzie stanowił dokument implementujący założenia RIS3 WZ do praktyki gospodarczej.

Realizacja Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ została podzielona na następujące etapy:

Przygotowanie

W ramach etapu zaplanowano powołanie:

 • Zespołu ds. innowacji;
 • Jednostki Monitorującej;
 • Forum Innowacji Pomorza Zachodniego.

Działania zostaną zrealizowane w konsekwencji przyjęcia RIS3 WZ.

Jednostka odpowiedzialna:ZWZ

Realizacja

Zaplanowane działania:

 1. Przedsiębiorcze odkrywanie.
 2. Organizacja posiedzeń w ramach Forum Innowacji Pomorza Zachodniego.
  Zakłada się, że pierwsze spotkanie Forum odbędzie się w ciągu 6 miesięcy od momentu przyjęcia RIS3 WZ przez ZWZ. Kolejne będą zwoływane co najmniej raz do roku. Forum jako organ opiniotwórczy i doradczy będzie brało udział w realizacji, ewaluacji oraz aktualizacji Strategii.
 3. Identyfikacja przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrażanie RIS3 WZ w ramach Programu Strategicznego Gospodarka, w tym:

  - określenie projektów własnych UMWZ w okresie objętym Programem, wraz z informacją na temat jednostek odpowiedzialnych za ich realizację,
  - identyfikacja źródeł finansowania zaplanowanych działań.

  Część wykonawcza Programu Strategicznego Gospodarka, odnosząca się do realizacji założeń Strategii zostanie opracowana w następstwie przyjęcia RIS3 WZ. Zawarte w niej plany będą obejmowały okres wdrażania Strategii i będą podlegały monitorowaniu, ocenie oraz aktualizacji.

  Realizacja przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w obszarze wdrażania RIS3 WZ będzie prowadzona z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych działających na terenie regionu, w szczególności biorących udział w pracach Forum Innowacji Pomorza Zachodniego.
 4. Inne działania:
 • określenie zakresu i formy analiz niezbędnych dla bieżącej oceny sytuacji w obszarze wsparcia i rozwoju innowacji w regionie,
 • ustalenie planu działań informacyjno-promocyjnych.

Jednostka odpowiedzialna:ZWZ/ZI

Monitoring i ewaluacja

Zaplanowane działania:

 1. Ocena stopnia realizacji celów RIS3 WZ oraz osiągnięcia zaplanowanych w jej ramach rezultatów.
 2. Ocena efektywności działań zaplanowanych w Programie Strategicznym Gospodarka.
 3. Analiza trendów w zakresie wsparcia i rozwoju innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w obszarze inteligentnych zachodniopomorskiego. specjalizacji województwa
 4. Opracowanie rekomendacji w zakresie aktualizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+.

Opisane powyżej działania będą prowadzone zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w trakcie i po zakończeniu realizacji Strategii, tak aby zapewnić jej adekwatność oraz maksymalną skuteczność w procesie rozwoju innowacji w regionie.

Jednostka odpowiedzialna: ZWZ/JM/ZI

Objaśnienia skrótów: ZWZ – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, UMWZ – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Forum - Forum Innowacji Pomorza Zachodniego, JM – Jednostka Monitorująca, ZI – Zespół ds. innowacji, RPO WZ – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dla zmaksymalizowania pozytywnego wpływu RIS3 WZ na rozwój innowacyjności i konkurencyjności w regionie, w procesie planowania należy określić szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć współfinansowanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa zachodniopomorskiego, biorąc pod uwagę takie aspekty jak:

 • rodzaj i wielkość wpływu zaplanowanych działań na rozwój inteligentnych specjalizacji w województwie,
 • możliwość stymulowania współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową a przedsiębiorstwami,
 • oddziaływanie na rozwój poszczególnych branż w zidentyfikowanych łańcuchach wartości,
 • możliwość generowania innowacji produktowych i procesowych o wysokim potencjale eksportowym,
 • wpływ na kreowanie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych w społeczeństwie,
 • zapewnienie kompetencji kapitału ludzkiego dla rozwoju innowacji.
 • Działania podejmowane w ramach wdrażania RIS3 WZ mają charakter planowy oraz uwzględniający możliwość aktualizacji przygotowywanych dokumentów. Potrzeby w tym zakresie mogą wynikać m.in. ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań przedsiębiorstw i innych uczestników procesu przedsiębiorczego odkrywania, co do kierunków rozwoju innowacji w regionie.
 • Wnioski w sprawie aktualizacji Strategii będą opracowywane na podstawie wyników badań, analiz oraz monitoringu i ewaluacji RIS3 WZ. Rodzaj i zakres zaplanowanych do wprowadzenia zmian będą określane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dane wejściowe przygotowywane przez Zespół ds. innowacji we współpracy z Jednostką Monitorującą. Zmiany, przed ich zatwierdzeniem będą konsultowane z Forum Innowacji Pomorza Zachodniego.