Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) powstała w lutym 2011 r. w odpowiedzi na rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych oraz postulaty naukowców i znalazły się na niej 33 projekty strategicznej infrastruktury badawczej z różnych dziedzin nauki. Strategiczna infrastruktura badawcza to urządzenia i obiekty, mające wyjątkowy charakter w skali europejskiej lub międzynarodowej, a także kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych. Taka infrastruktura musi m.in. spełniać kryteria wysokiej jakości naukowej i organizacyjnej oraz otwartego dostępu do prowadzenia i wykorzystywania wyników badań.

W styczniu 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiło naukowców do aktualizacji mapy, aby pojawiły się na niej propozycje nowych projektów inwestycyjnych, a także najświeższe informacje o infrastrukturze, która już wcześniej znalazła się na PMDiB. W efekcie środowisko naukowe zaproponowało 100 propozycji przedsięwzięć, które następnie zostały ocenione  przez zespoły ekspertów. Na podstawie ich opinii powstała lista projektów, rekomendowanych do wpisu na listę Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

W sumie zaktualizowana mapa zawiera obecnie 53 przedsięwzięcia, realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze, z wielu dziedzin nauki tj. z obszaru nauk fizycznych i matematycznych – 14, nauk technicznych – 14, nauk o Ziemi i biologicznych – 11, zagadnień interdyscyplinarnych – 6, nauk medycznych i rolniczych – 6, nauk społecznych i humanistycznych – 2. Wśród wszystkich projektów 30 ma charakter krajowy, natomiast 23 międzynarodowy.  15 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji. Środki na budowę czy przyszłe funkcjonowanie tych projektów można uzyskać zgodnie ze zwykłymi procedurami, w ramach budżetu krajowego oraz dofinansowania z funduszy UE. Fakt znalezienia się danego obiektu czy urządzenia na mapie ma znaczenie dla szans uzyskania finansowania.

W kwietniu 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło okresowy przegląd przedsięwzięć w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanych na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, a także otwarty nabór wniosków o wpisanie do dokumentu nowych przedsięwzięć. Wśród podmiotów, które mogą starać się o dopisanie do mapy, są:

 • jednostki naukowe,
 • konsorcja naukowe,
 • centra naukowo-przemysłowe,
 • centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • centra naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową lub uczelnie.

 

Wnioski można składać do 13 czerwca 2018 r.

Wśród kryteriów oceny wniosków są:

 • zgodność celów i założeń przedsięwzięcia z krajowymi i międzynarodowymi politykami w zakresie badań naukowych, rozwoju i innowacji,
 • unikatowość przedsięwzięcia w skali krajowej i międzynarodowej,
 • potencjał instytucjonalny oraz kadrowy wnioskodawcy,
 • stopień zainteresowania realizacją przedsięwzięcia ze strony krajowego i międzynarodowego środowiska naukowo-badawczego i przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem  etapu użytkowania planowanej infrastruktury badawczej,
 • zasadność kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia,
 • stopień przygotowania przedsięwzięcia do realizacji, w perspektywie krótko- i średniookresowej,
 • perspektywa realizacji przedsięwzięcia we współpracy międzynarodowej.

 

Więcej informacji: Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej - aktualizacja

 

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Załączniki