W opinii ekspertów start-upy to esencja polskiej przedsiębiorczości, pracowitości, niezależności i zaradności oraz potencjalny motor wzrostu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę rolę samorządu terytorialnego w kreowaniu rozwoju gospodarczego oraz plany operacjonalizacji Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ za istotne należy uznać podejmowanie inicjatyw mających na celu wspieranie środowiska start-upowego w regionie poprzez realizację programów akceleracyjnych oraz budowę odpowiedniego ekosystemu biznesowego.

W Szczecinie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „Wsparcie start-upów przez JST jako element budowy i rozwoju systemu innowacji w ramach RPO WZ 2014-2020”. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczestnikom idei start-upów, podkreślenie ich znaczenia w rozwoju lokalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, a także pokazanie, iż budowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców przez samorząd terytorialny wpływa korzystnie na zwiększenie tempa wdrażania innowacji w regionie. Z sukcesem udaje się to zrealizować szczególnie tam, gdzie sprawnie działa ekosystem, w którym współpracują instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy, przedsiębiorcy i samorząd.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostały dobre praktyki wspierania przedsiębiorczości przez lokalne samorządy, a także metody budowania ekosystemu odpowiedniego do rozwoju oraz krzewienia kultury start-upowej. Ponadto uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać założenia i tajniki metody Lean Startup i Customer Development, które pozwalają ograniczyć ryzyko i koszty uruchomienia działalności gospodarczej, co jest szczególnie ważne dla wielu młodych ludzi nieposiadających wielkiego kapitału na start.

Zakłada się, że uczestnicy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę i kwalifikacje przede wszystkim pod kątem rozwoju jednostek, które reprezentują, jak i w procesie przygotowania przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, w szczególności działających w formule start-up, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, partnerstw projektowych itp.