Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+ (RIS3 WZ).

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii od szerokiego grona partnerów społeczno-gospodarczych w zakresie zgodności działań podejmowanych przez Województwo Zachodniopomorskie w obszarze rozwoju innowacji z potrzebami regionalnej gospodarki.

RIS3 WZ  przedstawia założenia i sposób realizacji zachodniopomorskiej polityki innowacyjnej. Jest również głównym dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Wzmocnienie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji EFSI, wedle którego państwa członkowskie zostały zobligowane do przygotowania strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji.

Zastąpi ona dotychczas obowiązującą Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, jednocześnie zachowując jej istotne i aktualne elementy.

Niniejsze zaproszenie adresowane jest w głównej mierze do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek systemu edukacji oraz innych instytucji i organizacji, których działalność statutowa obejmuje wykonywanie zadań wspierających przedsiębiorczość oraz działalność badawczo-rozwojowo-innowacyjną na terenie regionu.

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji społecznych RIS3