W Szczecinie odbyły się warsztaty networkingowe dla przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pt. „Networking – budowanie sieci współpracy jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020”.

Sprawnie działające i współpracujące ze sobą instytucje otoczenia biznesu, oferujące specjalistyczne usługi doradcze dla przedsiębiorstw z regionu są istotnym elementem środowiska gospodarczego. Odgrywają one istotną rolę w rozwoju regionalnej gospodarki, polegającą na wzmocnieniu powiązań pomiędzy podmiotami regionalnego systemu innowacji: przedsiębiorstwami, jednostkami B+R, samorządami. Innowacyjność przedsiębiorstw uwarunkowana jest istnieniem wewnątrz firm i w ich otoczeniu kultury innowacji stąd kluczowe jest tworzenie warunków do rozwoju postaw proinnowacyjnych nie tylko wśród firm, ale również instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych, czy jednostek samorządu terytorialnego.

Głównym celem warsztatów zorganizowanych pod marką Forum Innowacji Pomorza Zachodniego było wzmocnienie procesu wymiany informacji, współpracy i inicjowania trwałych relacji oraz wspólne wypracowanie pomysłów i metod współpracy, prowadzących do zapewnienia przez lokalne instytucje otoczenia biznesu odpowiedniej jakości usług oczekiwanych przez przedsiębiorstwa. Doświadczenia innych krajów wskazują, iż stała współpraca pomiędzy IOB jest niezbędna dla zapewnienia firmom pełnego i wysokiej jakości wachlarza usług, które pozwolą na stymulację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Zorganizowane warsztaty są elementem szerszego spektrum działań zaplanowanych w Regionalnej Strategii Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+.

Aby pobudzić kreatywność uczestników, wypracować nowe pomysły na współpracę i budowanie trwałych relacji z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami będącymi ogniwami regionalnego ekosystemu gospodarczego, warsztaty zostały zaprojektowane w oparciu o metodologię design thinking. Po części wprowadzającej, w której uczestnicy wydarzenia otrzymali niezbędną wiedzę nt. założeń tej metodyki, poznali etapy i przykłady jej zastosowania, odbyły się interaktywne ćwiczenia grupowe mające na celu precyzyjne zdefiniowanie problemów i barier utrudniających współpracę z innymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami, wygenerowanie oraz przetestowanie pomysłów na zacieśnienie relacji, a także zaplanowanie do wdrożenia przygotowanych koncepcji i idei.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy mieli okazję nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu działań, postaw i zachowań niezbędnych dla efektywnego budowania i rozwijania partnerskich relacji w kontaktach z klientami oraz tworzenia sieci współpracy. Wypracowane metody wzmocnią proces wymiany informacji pomiędzy instytucjami i pozwolą na projektowanie usług  odpowiadających na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw.