Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1349/18 z dnia 31 lipca 2018 r. zakończył się proces uzgadniania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a, zgłoszonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenie przedsięwzięć poprzedziła Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 438/18 z dnia 19 marca 2018 w sprawie aktualizacji Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej na Rzecz Przedsiębiorstw, w ramach której, w wyniku przeprowadzonego drugiego naboru i dokonanej oceny, wybrane zostały kolejne projekty z zakresu publicznej infrastruktury badawczo – rozwojowej możliwe do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).

Uzgodniony przez stronę rządową oraz zatwierdzony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego umożliwi aplikowanie o dofinansowanie zachodniopomorskim uczelniom w ramach działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R.

Kontraktem Terytorialnym objęte zostały cztery przedsięwzięcia, które zostały zamieszczone w załączniku 5b, natomiast kolejne dwa oczekują na uzgodnienie.