Okres programowania 2014-2020 oraz priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską stawiają przed regionami nowe wymagania związane z rozwojem inteligentnych specjalizacji. W programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 preferowane będzie bowiem podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji. Dlatego niezbędne jest przygotowanie przez samorząd województwa dokumentu, który zdefiniuje ramy strategiczne rozwoju inteligentnych specjalizacji w regionie w sposób wystarczający na spełnienie związanego z tym warunku ex-ante polityki spójności Unii Europejskiej na okres 2014-2020.

Inteligentne Specjalizacje 2021-2027

Warunek podstawowy pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027.

Inteligentne specjalizacje to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. 

Poznaj obszary regionalnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim

Koncepcję łańcucha wartości opracował M.E. Porter, jako mechanizm powstawania wartości w przedsiębiorstwie. Zgodnie z nią każda organizacja prowadzi dwa rodzaje działalności: działalność podstawową i pomocniczą.

W przypadku inteligentnej specjalizacji trudna kwestia wyboru priorytetów i alokacji zasobów ma być rozwiązana poprzez udział interesariuszy ze świata przedsiębiorczości, którzy powinni wyłonić najbardziej obiecujące obszary dla rozwoju regionu w przyszłości na drodze procesu określanego jako proces przedsiębiorczego odkrywania.

W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania Inteligentnych Specjalizacji. Punktem wyjścia jest identyfikacja Regionalnych Specjalizacji .

Zgodnie z przyjętą metodologią Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego wywodzą się z przyjętych wcześniej Regionalnych Specjalizacji. Jak się jednak okazało, poszczególne Regionalne Specjalizacje w niejednakowym stopniu wnosiły wkład do budowy Inteligentnych Specjalizacji.

Poszczególne specjalizacje gospodarcze danego terytorium  zazwyczaj wykazują zróżnicowaną obecność na jego obszarach składowych  zarówno pod względem ilościowym  jak i jakościowym (.

Zgłoś swoją propozycję przedsięwzięcia z zakresu badań, rozwoju i innowacji (B+R+I)

Dołącz do procesu przedsiębiorczego odkrywania w identyfikacji inteligentnych specjalizacji

Zapoznaj się z naborami i wynikami naborów przedsięwzięć

Uchwałą nr 933/16 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego dnia 13 czerwca 2016 roku przyjął Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Dokument ten został zaktualizowany uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r.

Inteligentne specjalizacje to nowe narzędzie Unii Europejskiej, które obliguje regiony państw członkowskich do identyfikacji tych obszarów, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność. Na rozwój inteligentnych specjalizacji regionów zostanie przeznaczona znaczna część funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ten temat w kontekście regionów pojawił się stosunkowo niedawno - w 2010 roku w strategii Europa 2020. Komisja Europejska zachęca do tworzenia narodowych oraz regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji w kontekście lepszego ukierunkowania środków z Funduszy Strukturalnych oraz zastosowania strategicznego, zintegrowanego podejścia w celu wykorzystania potencjału inteligentnego wzrostu i gospodarki opartej na wiedzy we wszystkich regionach.

W ramach nowej Polityki Spójności zaproponowano, aby inteligentna specjalizacja została ujęta jako uwarunkowanie wstępne (uwarunkowanie ex-ante). Oznacza to, że każde Państwo Członkowskie i każdy region musi posiadać taką starannie opracowaną strategię, aby móc otrzymać wsparcie finansowe za pośrednictwem Funduszu Spójności na zaplanowane działania w dziedzinie innowacji.

W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania Inteligentnych Specjalizacji. Punktem wyjścia  jest identyfikacja Regionalnych Specjalizacji, na podstawie których, w wyniku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania oraz dalszych, uszczegóławiających analiz wyłonione zostają Inteligentne Specjalizacje.

Zidentyfikowano 8 następujących Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Zachodniego:

  • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe
  • Zaawansowane wyroby metalowe
  • Produkty drzewno-meblarskie
  • Opakowania przyjazne środowisku
  • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej
  • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Multimodalny transport i logistyka
  • Produkty oparte na technologiach informacyjnych

Wykaz Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego został określony na postawie RIS3 WZ i jest w stosunku do niej dokumentem komplementarnym. Przedstawia pakiet zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, ich charakterystykę, metodologię identyfikacji oraz analizę występowania konkretnych specjalizacji w powiatach województwa zachodniopomorskiego, przygotowaną wg autorskiej metodologii. Założono okresową aktualizację Wykazu, wynikającą z Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.