W województwie zachodniopomorskim przyjęto zasadę wieloetapowego, ewolucyjnego wyznaczania Inteligentnych Specjalizacji. Punktem wyjścia jest identyfikacja Regionalnych Specjalizacji (patrz poprzedni rozdział), na podstawie których, w wyniku Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania oraz dalszych, uszczegóławiających analiz wyłonione zostają Inteligentne Specjalizacje.

Podstawą delimitacji rzeczowej Inteligentnych Specjalizacji jest klasyfikacja PKD na poziomie podklas, których liczba wynosi 654. Jednak z uwagi na niedoskonałości tej klasyfikacji (np. możliwość posiadania kilku kodów PKD przez przedsiębiorstwo lub brak możliwości zastosowania tej klasyfikacji do obszarów działalności badawczo-rozwojowej) przyjmuje się, że dany podmiot działa w obszarze będącym inteligentną specjalizacją nie tylko wtedy, gdy jego główny kod PKD jest zgodny z kryteriami delimitacyjnymi, lecz także wtedy, gdy zgodność taka zachodzi dla któregoś z kodów dodatkowych lub też w przypadku, gdy merytoryczna, udokumentowana działalność tego podmiotu w posiada istotny związek gospodarczy z daną inteligentną specjalizacją - np. w ramach jednego łańcucha wartości.

Przy wyłanianiu Inteligentnych Specjalizacji spośród Regionalnych Specjalizacji stosowane są następujące zasady horyzontalne:

  • Uszczegóławianie: Z jednej Regionalnej Specjalizacji może powstać kilka, jedna lub żadna Inteligentna Specjalizacja. Zakres rzeczowy Inteligentnej Specjalizacji powinien charakteryzować się mniejszym stopniem ogólności niż jej macierzystej Regionalnej Specjalizacji.
  • Zawężanie w kierunku wzrostu jakości (zasada koncentracji): Obszary gospodarcze objęte Inteligentnymi Specjalizacjami powinny pokrywać mniejszą część gospodarki regionu niż obszary objęte Regionalnymi Specjalizacjami. Jednocześnie, podstawą do eliminacji kolejnych części obszarów Regionalnych Specjalizacji (określonych przez podklasy PKD) powinny być ich niekorzystne parametry jakościowe np. słaba konkurencyjność, niska aktywność innowacyjna, brak skłonności do współpracy.
  • Orientacja prorynkowa: Należy dążyć do tego, by dana Inteligentna Specjalizacja była związana z jednym rodzajem lub grupą zbliżonych produktów lub produktów przejściowych w ramach łańcucha wartości. Pozostałe pożądane cechy wspólne dla danej Inteligentnej Specjalizacji to koncentracja terytorialna, korzystne położenie geopolityczne oraz korzystanie z tych samych zasobów nauki w regionie.
  • Zachowanie masy krytycznej: Każda Inteligentna Specjalizacja powinna obejmować istotną część gospodarki regionu.
  • Rozłączność: W przeciwieństwie do Regionalnych Specjalizacji, Inteligentne Specjalizacje nie powinny posiadać części wspólnych.
  • Wieloźródłowość: W uzasadnionych przypadkach Inteligentna Specjalizacja może wywodzić się z więcej niż jednej Regionalnej Specjalizacji.

Uwzględniając powyższe zasady przyjęto szczegółowe, następujące po sobie kryteria6 merytoryczne identyfikacji Inteligentnych Specjalizacji:

  • Kryterium gospodarcze, które sprawdza, jaką rolę dana specjalizacja odgrywa w gospodarce kraju i regionu, w tym także czy charakteryzuje się wystarczająca konkurencyjnością oraz jakie ma perspektywy rozwojowe,
  • Kryterium aktywności przedsiębiorców, które weryfikuje, czy przedsiębiorstwa działające w ramach badanej specjalizacji wspólnie, świadome, systematycznie i z korzyścią dla regionu dążą do zwiększenia swej przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub doskonalenie istniejących produktów w oparciu o endogeniczne zasoby regionu, w tym o zasoby wiedzy i nauki oraz regionalną infrastrukturę B+R z wykorzystaniem dostępnych w regionie instrumentów wsparcia,
  • Kryterium innowacyjności, które ocenia, czy badana specjalizacja posiada wystarczające warunki do rozwijania się w sposób innowacyjny tj czy tworzące ją przedsiębiorstwa posiadają atrybuty innowacyjności oraz czy w regionie istnieje baza badawczo-rozwojowa która zdolna jest do zaspokojenia ich potrzeb.

Założono, że każda Inteligentna Specjalizacja musi spełnić wszystkie powyższe kryteria.