Proces identyfikacji regionalnych, a docelowo inteligentnych specjalizacji w województwie zachodniopomorskim w pierwszej kolejności wynikał z zapisów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020. Jednym z trzech celów strategicznych tego dokumentu jest bowiem Rozwój specjalizacji regionalnych w oparciu o endogeniczny potencjał województwa

Zidentyfikowano 5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, wyróżniających się w regionie:​

Oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowobadawczy. 

Dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT, KPO, czy też przemysły kreatywne.

W tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania.

W regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, dodatkowym atutem są cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym.

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego.

Dokonano także próby zidentyfikowania obszarów gospodarki - w których takie specjalizacje mogą się rozwijać, a także w sposób ramowy oraz adekwatny do ówczesnego stanu wiedzy określono najważniejsze związane z tym działania i etapy. Rezultatem tych prac było wewnętrzne badanie, które miało na celu wstępną, opartą na systematycznej i jednolitej metodologii, identyfikację rodzajową obszarów gospodarki, w których mogą istnieć regionalne specjalizacje, co stanowiło podstawę do rozwijania w ich obrębie inteligentnych specjalizacji. Badania zostały oparte wyłącznie na istniejących danych statystycznych za rok 2010 - otrzymanych od Urzędu Statystycznego w Szczecinie, a dotyczących: liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw (w rozbiciu na kategorie wielkości), liczby nowych przedsiębiorstw, liczby zatrudnionych oraz średniego wynagrodzenia miesięcznego oraz otrzymanych od Izby Skarbowej w Szczecinie, pochodzących ze sprawozdań VAT-7, a dotyczących: liczby podatników, przychodów netto we wszystkich stawkach opodatkowania, przychodów z eksportu (zarówno wewnątrz jak i poza UE), nabycia środków trwałych oraz nabyć pozostałych. W procesie identyfikowania regionalnych specjalizacji posłużono się szerokim zestawem sektorów PKD, tak aby wskazać obszary, w których istnieje potencjał rozwojowy województwa. W kolejnym kroku, czyli identyfikacji inteligentnych specjalizacji na podstawie m.in. badania potencjału szkół wyższych i B+R regionu sektory te zostaną zawężone już do konkretnych stref specjalizacji, o najwyższympotencjale rozwojowym.

Zidentyfikowano 5 głównych obszarów – regionalnych specjalizacji, wyróżniających się w regionie:

Załączniki

application/pdf
5.74 MB
application/pdf
4.18 MB