Niniejszy raport jest zestawieniem dotychczasowych oraz planowanych działań realizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wypełniających warunek podstawowy pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji w ramach Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach Polityki Spójności 2021-2027.


Główną częścią składową raportu są wnioski i rekomendacje zleconej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego analizy pn. Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji. Przygotowany przez Bluehill Sp. z o.o. dokument został przyjęty w połowie 2020 roku.


Wnioski przedstawione w powyższym opracowaniu zostały poszerzone również o doświadczenia i analizy przeprowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego i/lub współpracujących z nim partnerów zewnętrznych.