Zgodnie z przyjętą metodologią Inteligentne Specjalizacje Pomorza Zachodniego wywodzą się z przyjętych wcześniej Regionalnych Specjalizacji. Jak się jednak okazało, poszczególne Regionalne Specjalizacje w niejednakowym stopniu wnosiły wkład do budowy Inteligentnych Specjalizacji. Największa część Inteligentnych Specjalizacji pochodzi z Biogospodarki zaś najmniejsza - z obszaru Turystyki i Zdrowia. Widoczne jest także (patrz tabela poniżej), że dana Inteligentna Specjalizacja może być w mniejszym lub większym stopniu powiązana nie z jedną lecz kilkoma Regionalnymi Specjalizacjami.