Pomorze Zachodnie posiada bogate tradycje w prowadzeniu działalności objętej specjalizacją. Wybór tego sektora jako inteligentnej specjalizacji był podyktowany wysokim stopniem rozwoju branży transportowej i logistycznej w województwie. Wynika on w znacznej mierze z korzystnego położenia regionu, na obszarze którego funkcjonuje najbliższy od strony Oceanu Atlantyckiego pełnomorski port na Morzu Bałtyckim oraz rozwiniętej infrastruktury zapewniającej połączenia drogowe, wodne (morskie i śródlądowe) oraz kolejowe z systemem transportowym Europy Zachodniej. Nie bez znaczenia jest przy tym to, że rejon Morza Bałtyckiego należy do najszybciej rozwijających się obszarów Unii Europejskiej. Rolę specjalizacji wzmacniają dodatkowo przygraniczne położenie regionu, transregionalna inicjatywa budowy korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Morzem Adriatyckim (Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy – CETC) oraz bardzo duży potencjał przeładunkowy portów ujścia Odry, który stawia region w czołówce polskich kompleksów portowych. W województwie swoje siedziby mają firmy należące do czołówki polskich armatorów działających na rynkach międzynarodowych, a istniejąca infrastruktura stanowi zaplecze transportowe dla gospodarek Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska, Czech, Słowacji czy Węgier. Analiza zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą specjalizacją, związanych m.in. z programami rozbudowy bazy terminali masowych, kontenerowych i specjalistycznych w portach Szczecin i Świnoujście, w tym utworzeniem Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego, a także budową mocno związanego z importem i eksportem drogą morską zakładu Police-2 wskazuje na silnie prorozwojowy charakter branży.

Większość przedsiębiorstw działających w obszarze specjalizacji należy do sektora MSP. W regionie nie brakuje jednak dużych firm o znaczącym potencjale rozwojowym, posiadających zasoby niezbędne dla rozwoju i wdrażania innowacji. Biorąc pod uwagę udział przedsiębiorstw reprezentujących branżę w gospodarce kraju i województwa należy uznać go za znaczący i wyróżniający się na tle innych regionów Polski. Uwagę zwraca wysoka konkurencyjność specjalizacji oraz ponadprzeciętna dynamika rozwoju.

Specjalizacja charakteryzuje się bogatym zapleczem naukowo-badawczym oraz dydaktycznym, kształcącym kadry w zakresie logistyki i transportu. Najważniejsze uczelnie działające w regionie, prowadzące jednocześnie działalność badawczo-rozwojową w dziedzinach objętych specjalizacją to Akademia Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Politechnika Koszalińska. Zauważalna jest aktywność przedsiębiorstw w tworzeniu własności intelektualnej.

Kierunki rozwoju specjalizacji

 • Zwiększenie spójności funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w tym poprzez rozbudowę połączeń drogowych i kolejowych pomiędzy Szczecinem a Świnoujściem (droga klasy S i alternatywna wspomagająca oraz podniesienie parametrów prędkości i przepustowości połączenia kolejowego).
 • Ugruntowanie pozycji środkowoeuropejskiego korytarza CETC-Route65 i tworzenie/budowa szlaków regionalnych do tego korytarza prowadzących (zasilających/powiązanych).
 • Aktywny rozwój portu lotniczego w tym funkcji cargo oraz skuteczne powiązanie go z szybkimi korytarzami drogowymi i kolejowymi.
 • Budowa nowych instalacji w porcie zewnętrznym w Świnoujściu w tym przede wszystkim portu kontenerowego.
 • Zapewnienie IV klasy żeglowności na całej długości Odry;
 • Budowa infrastruktury zapewniającej pełną multimodalność i intermodalność transportu.
 • Tworzenie regularnych wiązek transportowych pomiędzy portami w regionie a krajowymi węzłami logistycznymi.
 • Zwiększenie biznesowego wykorzystania regionalnego dorobku naukowego w dziedzinie nawigacji i bezpieczeństwa żeglugi.
 • Tworzenie sieci transportowo-logistycznych w celu konkurowania z dużymi operatorami globalnymi.

Powiązanie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

 • KIS 4: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego.
 • KIS 5: Żywność wysokiej jakości.
 • KIS 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku.
 • KIS 14: Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe.
 • KIS 15: Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne.
 • KIS 16: Elektronika oparta na polimerach przewodzących.
 • KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Powiązanie z obszarami badawczymi w regionie

 • Logistyka i łańcuchy dostaw.
 • Nawigacja i bezpieczeństwo żeglugi, w tym tworzenie oprogramowania.
 • Transport morski i porty.
 • Ulepszanie i tworzenie nowych paliw.
 • Napęd elektryczny w pojazdach