Specjalizacja wywodzi się z biogospodarki. Obejmuje zarówno działalność związaną z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna oraz odzyskiem drewna recyklingowego, a ponadto wytwarzaniem mebli oraz innych wyrobów drzewno-meblarskich, w tym wytwarzaniem elementów drewnopochodnych do produkcji mebli, podłóg, ścian i in.

Specyfika powiązań w łańcuchu wartości wskazuje, że kondycja sektora drzewnomeblarskiego jest silnie uzależniona od jakości i dostępności drewna. Należy się jednak spodziewać, że rozwój tego sektora będzie związany w znacznej mierze także z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań w obszarze wzornictwa, technologii przetwarzania i obróbki materiałów drewnopochodnych, jak również odzyskiem drewna recyklingowego i ponownym jego zastosowaniem w produkcji materiałów drewnopochodnych.

Przemysł drzewno-meblarski istniejący na terenie regionu ma wieloletnie tradycje i silnie wpływa na kondycję zachodniopomorskiej gospodarki. Analiza potencjału gospodarczego wskazuje na istotną koncentrację branży na tle kraju oraz jej znaczący udział w województwie. Obserwuje się bardzo wysoką konkurencyjność sektora, w tym także na rynku międzynarodowym. Po okresie spowolnienia branża odzyskuje poprzednią pozycję i od kilku lat odnotowuje wzrost przychodów i eksportu. Uwagę zwraca równocześnie wysoka aktywność badawczo-rozwojowa oraz innowacyjna przedsiębiorstw prowadzących działalność objętą specjalizacją. Głównym czynnikiem rozwoju innowacji jest w tym przypadku dążenie do podniesienia jakości i atrakcyjności nowych wyrobów, efektywnego wykorzystania surowców oraz zastosowania rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych. Wdrażane innowacje przekładają się bezpośrednio na obserwowany dynamiczny rozwój branży, co pozwala na prognozowanie utrzymania jego trwałości w kolejnych latach.

Firmy z sektora drzewno-meblarskiego skupiają się w aglomeracji szczecińskiej i koszalińskiej oraz na południu i południowym wschodzie województwa. W większości są to mikro i małe przedsiębiorstwa, choć nie brakuje także firm średnich i dużych, dysponujących znacznym potencjałem innowacyjnym i zainteresowanych rozwojem działalności badawczej i posiadających zdolność do tworzenia powiązań sieciowych.

Kierunki rozwoju specjalizacji

 • Innowacyjność technologiczna i poprawa efektywności gospodarowania zasobami naturalnymi i energią.
 • Intensyfikacja współpracy środowiska gospodarczego i naukowego.
 • Zwiększenie liczby wdrożeń nowych technologii.
 • Wypracowanie rozpoznawalnej marki utożsamianej z trwałością i niezawodnością produktów.
 • Intensyfikacja współpracy przedsiębiorstw.
 • Zwiększenie atrakcyjności wzorniczej wyrobów.
 • Dążenie do uzyskania produktów o nowych i udoskonalonych właściwościach fizykochemicznych oraz lepszych parametrach jakościowo-wytrzymałościowych.
 •  Zmiana właściwości wyrobów drzewnych i drewnopochodnych dla poszerzania zakresu zastosowań.
 • Stworzenie zaplecza naukowego w regionie dla rozwoju specjalizacji.
 • Rozwój bazy dydaktycznej na poziomie zawodowym i wyższym.
 • Nowatorskie rozwiązania w zakresie substytutów materiałowych przyjaznych środowisku.
 • Wzrost efektywności materiałowej produkcji poprzez zmniejszenie odpadowości i udziału produktów uszkodzonych oraz zwiększenie poziomu wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

Powiązanie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

 • KIS 4: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśnodrzewnego;
 • KIS 6: Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej i inżynierii środowiska.
 • KIS 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)

Powiązanie z obszarami badawczymi w regionie

 • Technologie lakiernicze pod kątem m.in. ich efektywności energetycznej oraz badania powłok malarskich.
 • Robotyzacja i komputeryzacja procesów produkcyjnych.
 • Eksploatacja i modyfikacja maszyn leśnych.
 • Projektowanie i wzornictwo mebli, urządzeń i wyposażenia dla przemysłu meblarskiego.
 • Nowoczesne materiały o ulepszonych cechach pożarowych do zastosowań w przemyśle meblowym.