Specjalizacja została zidentyfikowana w oparciu o działalność przedsiębiorstw z branży metalowo-maszynowej. Bazuje na wieloletnich doświadczeniach zachodniopomorskiego przemysłu. Obejmuje dziedziny związane z produkcją elementów metalowych, różnego rodzaju maszyn, urządzeń, środków transportu lądowego oraz ich części, precyzyjną obróbką metali, mechaniką, elektrotechniką i automatyką. Na terenie województwa dość licznie reprezentowany jest sektor produkcji wyrobów z metalu – to trzecia sekcja z działu przemysłu przetwórczego pod względem wielkości produkcji sprzedanej.

Sektor cechuje się dużą aktywnością mikro i małych przedsiębiorstw, które, korzystając z wieloletnich doświadczeń branży oraz potencjału wiedzy i kontaktów, rozwijają nowe techniki produkcji oraz specjalistyczne usługi. Działają one jako poddostawcy między innymi dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, maszynowego, transportowego, kolejowego, budowlanego i rolno-spożywczego oraz odnawialnych źródeł energii.

Analiza potencjału gospodarczego wskazuje na istotne znaczenie specjalizacji zarówno w skali kraju, jak i województwa. Około połowę przychodów tej branży stanowi eksport, co potwierdza jej wysoką konkurencyjność. Uwagę zwraca także zadawalająca dynamika rozwoju, która wiąże się m.in. z rosnącą aktywnością innowacyjną i badawczo-rozwojową. Prym w tym obszarze wiedzie przemysł elektrotechniczny, który może wykazać się najwyższą w ramach specjalizacji efektywnością ekonomiczną wdrażanych innowacji oraz znaczącą liczbą nowatorskich rozwiązań objętych ochroną w zakresie własności intelektualnej.

Specjalizację charakteryzuje dość duże rozdrobnienie struktury wielkości przedsiębiorstw i silna koncentracja w Szczecinie, co najprawdopodobniej jest efektem wieloletniej kooperacji i prac na rzecz przemysłu stoczniowego oraz przeprowadzonej w perspektywie ostatnich kilku lat restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji w oparciu o posiadane technologie. Istotną rolę w rozwoju sektora w województwie odgrywa również powołany w 2011 roku klaster metalowy „Metalika” z siedzibą w Wałczu. Główny potencjał naukowy regionu służący specjalizacji koncentruje się głównie wokół uczelni technicznych, czyli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Koszalińskiej oraz Akademii Morskiej w Szczecinie. Jak wskazują dane na temat wyników działalności naukowej, jest to najbardziej aktywny obszar w regionie, jeżeli chodzi o praktyczne zastosowanie prac wdrożeniowych.

Kierunki rozwoju specjalizacji

 • Wzrost wykorzystania maszyn CNC.
 • Rozwój technologii automatyzacji.
 • Rozwój systemów szybkiego prototypowania z wykorzystaniem modelowania 3D.
 • Wzrost produkcji opartej na obrabiarkach wielkogabarytowych.
 • Wzrost wykorzystania nowych materiałów, w tym kompozytowych.
 • Wzrost zastosowania powiązań proekologicznych i energooszczędnych.

Powiązanie z Krajowymi Inteligentny mi Specjalizacjami

 • KIS 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
 • KIS 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo;
 • KIS 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;
 • KIS 10: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów;
 • KIS 20: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Powiązanie z obszarami badawczymi w regionie

 • Obróbka i łączenie metali (wraz z diagnostyką), automatyzacja i robotyzacja.
 • Projektowanie i diagnostyka maszyn, w tym ze sterowaniem CNC, automatyzacja procesów produkcyjnych.
 • Diagnostyka oraz tworzenie nowych materiałów i wyrobów metalowych.
 • Ochrona i obróbka powierzchni metalowych.
 • Technologie lakiernicze.