Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  nr 445/21  z dnia 12 kwietnia 2021 r. zakończył się proces uzgadniania przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a zgłoszonych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenie przedsięwzięć poprzedziła Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 1077/20 z dnia 30 lipca 2020 w sprawie aktualizacji Zachodniopomorskiej Listy Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw, w ramach której, w wyniku przeprowadzonego czwartego naboru i dokonanej oceny, wybrane zostały kolejne projekty z zakresu publicznej infrastruktury badawczo – rozwojowej możliwe do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).

Uzgodniony przez stronę rządową oraz zatwierdzony  przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego załącznik 5b do Kontraktu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego umożliwi aplikowanie o dofinansowanie  zachodniopomorskim uczelniom, w ramach działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury B+R.

 

Kontraktem Terytorialnym objęte zostały kolejne cztery przedsięwzięcia, które zostały zamieszczone w załączniku 5b (wymienione poniżej):

  • Centrum badawcze diagnozowania, recyklingu elementów wielko i małogabarytowych oraz identyfikacji odzyskanych materiałów (Akademia Morska w Szczecinie)
  • Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki w Laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
  • Utworzenie laboratorium badawczego druku 3D i laboratorium badawczego pozyskiwania surowców z odpadów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) 
  • Doposażenie pracowni badań i certyfikacji EMC(Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Listę wszystkich przedsięwzięć kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO zawiera Załącznik