Polityka gospodarcza województwa zachodniopomorskiego obejmuje całokształt relacji ekonomicznych oraz potencjału produkcyjno – usługowego dostępnego, eksploatowanego i rozwijanego na obszarze województwa. Jednocześnie prezentuje regionalną doktrynę w obszarze rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jest jednym z instrumentów kształtowania wysokiej jakości życia mieszkańców oraz wzmacniania konkurencyjności regionu jako atrakcyjnego miejsca życia i pracy. Rolą polityki gospodarczej na poziomie samorządu jest w głównej mierze świadome oddziaływanie władz regionalnych oraz ich bliższego i dalszego otoczenia na gospodarkę, jej dynamikę oraz strukturę, a także na zewnętrzne relacje gospodarcze za pomocą określonych narzędzi służących do osiągnięcia zaplanowanych celów.