W związku z przyjęciem w dniu 10 listopada 2015 r. przez Komitet Sterujący 20. krajowej inteligentnej specjalizacji pn. innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej  o transport morski i śródlądowy, w Ministerstwie Rozwoju została uruchomiona procedura utworzenia Grupy Roboczej w ramach ww. specjalizacji.

Do zadań Grupy Roboczej będzie należało m.in.

  • przygotowanie szczegółowego opisu specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny, czy wniosek o dofinansowanie w ramach PO IR 2014-2020 wpisuje się w daną specjalizację
  • określanie wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,
  • przygotowanie propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji (nazwy lub opisu), a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,
  • analiza postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS,
  • współpraca z Ministerstwem oraz gremiami powołanymi na rzecz monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (m.in. Obserwatorium Gospodarcze, Grupa Konsultacyjna, Grupy Robocze w zakresie innych krajowych inteligentnych specjalizacji) 

Termin składania formularza aplikacyjnego: 28 grudnia 2015 r.

Więcej informacji wraz z formularzem aplikacyjnym można znaleźć na stronie www.mg.gov.pl