Na projekty stworzone wspólnie przez naukowców i przedsiębiorców przeznaczono w konkursie 200 mln zł. Celem konkursu jest wsparcie prac B+R, które pozwolą stworzyć nowe lub znacząco ulepszone produkty lub technologie.

O dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w konkursie mogą starać się wyłącznie konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i minimum jedno przedsiębiorstwo. W skład konsorcjum może wejść na więcej niż 5 podmiotów, a udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynieść minimum 30%. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalne. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, których wysokość nie może jednak przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Istotne jest, aby projekt wpisywał się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu. Przez wdrożenie należy rozumieć:

  1. wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa będącego konsorcjantem poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
  2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Konsorcjantom praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (spoza konsorcjum), lub
  3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa spoza konsorcjum, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.  

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat, a wsparcie mogą uzyskać projekty o wartości od 2 do 10 mln zł.

Wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r. Konkurs został podzielony na 2 rundy trwające:

  1. od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,
  2. od 15 czerwca do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00).

Link do dokumentacji konkursowej: Konkurs "Projekty aplikacyjne"

 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju