Misja Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu

Misją Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie polityki innowacyjnej regionu jest tworzenie warunków dla stabilnego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego województwa zachodniopomorskiego opartego na rozwoju innowacji, w szczególności w obszarach inteligentnych specjalizacji poprzez wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz wzmacnianie podaży i popytu na innowacje w regionie.

Wizja innowacyjnego Pomorza Zachodniego

Pomorze Zachodnie po roku 2020 to region o nowoczesnej i zróżnicowanej gospodarce, odznaczający się wysokim poziomem jej usieciowienia i innowacyjności, skupionej wokół obszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji.

To region, gdzie innowacyjne usługi i produkty tworzą znaczną część jego PKB, a innowacje obejmują wszystkie dziedziny życia.

Przedsiębiorcy współpracują w ramach regionalnych i inteligentnych specjalizacji, wykorzystując potencjał badawczo-rozwojowy oraz efektywnie kooperując z sektorem nauki tworząc nowe produkty i usługi konkurencyjne w kraju i zagranicą.

Zachodniopomorskie jest regionem konkurencyjnym, stwarzającym wszechstronne możliwości rozwoju, zwłaszcza osobom przedsiębiorczym, wykształconym i kreatywnym oraz małym i średnim podmiotom gospodarczym.

Pomorze Zachodnie cechuje rosnący poziom spójności i efektywnego rozprzestrzeniania się impulsów rozwojowych. Fundamentem sukcesu całego województwa i rzeczywistej zmiany cywilizacyjnej jest rozwój mocno ugruntowany w środowiskach lokalnych i wokół konkretnych podmiotów gospodarczych, w tym nowych działających bezpośrednio w regionie zakładów produkcyjnych, generujących w swoim otoczeniu rozwój innowacji, kooperacji i aktywizacji przedsiębiorczości.

Następuje ciągła integracja gospodarki oparta m.in. na łańcuchach wartości, powiązaniach technologicznych, nowych sieciach wokół silnych podmiotów gospodarczych i w obrębie obszarów inteligentnych specjalizacji. Do ich dynamiki dostosowywana jest interwencja administracji w zakresie wsparcia innowacyjności, struktury rynku pracy, oferty szkolnictwa zawodowego i wyższego, dostępności transportowej oraz innych aspektów potencjału infrastrukturalnego.

Działania samorządu województwa skoncentrowane są na procesach pobudzania aktywności poszczególnych środowisk w tworzeniu, absorpcji i dyfuzji innowacji wokół endogenicznego potencjału wzrostu oraz regionalnych inteligentnych specjalizacji. Generuje to nową wartość dodaną w gospodarce województwa zachodniopomorskiego.