Specjalizacja koncentruje się wokół działalności przedsiębiorstw wywodzących się z branży stoczniowej oraz metalowej. W regionie istnieją wieloletnie tradycje w tym zakresie, a analiza trendów wskazuje na znaczące szanse rozwoju sektora, mimo poważnych zaburzeń, które wystąpiły w latach poprzednich. Przeprofilowanie produkcji przedsiębiorstw, wymuszone sytuacją gospodarczą, przyczyniło się do ujawnienia znaczącego potencjału branży, który ma istotny wpływ na aktywizację regionalnego rynku pracy oraz budowanie nowej tożsamości regionu.

Specjalizacja stanowi w dużej mierze poszerzenie zakresu aktywności przemysłu stoczniowego, ponieważ koncentruje się m.in. na realizacji przedsięwzięć na rzecz gospodarczego wykorzystania morza. Objęto nią działalność związaną z produkcją, modernizacją, przebudową, konserwacją i naprawą wielkogabarytowych konstrukcji metalowych i dźwigowych oraz statków, łodzi i innych konstrukcji pływających.

Znaczną cześć firm specjalizacji stanowią podmioty prowadzące działalność powiązaną z sektorem budowy jednostek pływających lub instalacji morskich.

Analiza potencjału gospodarczego specjalizacji wskazuje na znaczącą koncentrację sektora na terenie województwa na tle kraju oraz rosnące znaczenie dla gospodarki krajowej i regionalnej. Uwagę zwraca jego ponadprzeciętna konkurencyjność i dynamika. Coraz większe znaczenie ma prowadzenie działalności badawczej związanej z wprowadzaniem na rynek nowych wyrobów i wdrażaniu najnowszych technologii. Analiza potencjału innowacyjnego wskazuje na wysoką aktywność innowacyjną i badawczo-rozwojową firm prowadzących działalność objętą specjalizacją. Przynosi ona wymierne korzyści ekonomiczne, co znajduje wyraz w wysokiej dynamice eksportu. Nowe pomysły przekładają się na projekty związane z tworzeniem własności intelektualnej, co dodatkowo pozwala na prognozowanie trwałego wzrostu w tym sektorze.

W regionie przybywa firm prowadzących działalność objętą specjalizacją. Jednocześnie zwiększa się oferta Szczecińskiego Parku Przemysłowego, którego profil niemal dokładnie pokrywa się z jej zakresem. Atutem sektora są także cenne doświadczenia związane z przemysłem okrętowym oraz dostęp do zasobów niezbędnych dla rozwoju innowacji, w tym specjalistycznej infrastruktury oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej i naukowej. Branża coraz bardziej się konsoliduje dążąc do odrodzenia w regionie przemysłu stoczniowego, czemu sprzyja jej zdolność do budowania powiązań kooperacyjnych z dużymi podmiotami globalnymi. Ze względu na swoją specyfikę sektor koncentruje się na terenach nadwodnych i nadmorskich.

Kierunki rozwoju specjalizacji

 • Konsolidacja sektora w celu rekonstrukcji przemysłu stoczniowego na terenie województwa, także w wyniku działań na poziomie centralnym.
 • Tworzenie rozwiązań proekologicznych w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki morskiej.
 • Wprowadzenie nowych wielkogabarytowych produktów związanych z energetyką wiatrową.
 • Poprawa warunków logistycznych i transportowych dla ładunków wielkogabarytowych.
 • Stały rozwój potencjału kooperacji firm sektora stoczniowego, również z sektorem badawczym i naukowym.
 • Zwiększenie roli klastrów w zakresie integrowania środowiska wokół specjalizacji.
 • Stworzenie planu inwestycyjnego w zakresie wspólnych elementów infrastruktury, zarówno stoczniowej, jak i towarzyszącej oraz na wodzie, jak i na lądzie.
 • Osiągnięcie zdolności do produkcji infrastruktury i urządzeń służących do eksploatacji podmorskich surowców mineralnych.
 • Rozwój kompetencji w obszarze budownictwa miejskiego Nan styku terenów wodnych i lądowych.

Powiązanie z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami

 • Eksploatacja i diagnostyka taboru pływającego w tym także: bezpieczeństwo przeciwpożarowe, ochrona przed korozją, diagnostyka bezinwazyjna, optymalizacja pracy siłowni okrętowych.
 • Technologie spawalnicze w budowie statków i konstrukcji, w tym dotyczące spawania hybrydowego i zrobotyzowanego oraz diagnostyka jakości.
 • Projektowanie, produkcja i remonty statków, w tym także: projektowanie funkcjonalne, projektowanie nowych materiałów, ulepszanie materiałów, technologie stoczniowe, cięcie i obróbka metali, logistyka dostaw materiałów, badania nowych paliw, projektowanie pomieszczeń z uwzględnieniem BHP.
 • Projektowanie, montaż, diagnostyka i eksploatacja obiektów off-shore.
 • Projektowanie, montaż, ekspolatacja, remonty i diagnostyka elektrowni wiatrowych, w tym off-shore.
 • Czyszczenie powierzchni i konstrukcji metalowych.
 • Prace czerpalne i podwodne.
 • Technologie lakiernicze pod kątem m.in. ich efektywności energetycznej oraz badania powłok malarskich.
 • Budowa i eksploatacja jachtów, statków rekreacyjnych, w tym typu house-boat.
 • Logistyka ładunków ponadgabarytowych.
 • Technologie posadowienia wielkogabarytowych konstrukcji wodnych i lądowych.