Uchwałą nr 1695/22 z dnia 9 listopada 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął dokument Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego. Inteligentne specjalizacje są właściwe dla nowego programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”.

Wyznaczanie kluczowych dla Pomorza Zachodniego obszarów gospodarczych poprzedzone było szeroko zakrojonym dialogiem z przedstawicielami różnych instytucji i środowisk, w tym sektora przedsiębiorstw, otoczenia biznesu i nauki. Równolegle prowadzone były prace związane z identyfikacją i monitorowaniem grup podmiotów tworzących IS bazujące na danych statystycznych.

Uchwałą nr 669/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął projekt Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego oraz skierował go do konsultacji. Ogłoszenie o konsultacjach projektu dokumentu pn. „Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego” | Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (wzp.pl)

Konsultacje społeczne stanowiły ostatni etap wielomiesięcznych działań.

Głównym celem przyjętego dokumentu jest charakterystyka zachodniopomorskich wzrostowych obszarów gospodarczych i identyfikacja przestrzeni do poszukiwania nisz gospodarczych. Otwiera to możliwość zgłębiania potencjału innowacyjnego regionu oraz, w dalszych krokach, przekształcania jego infrastruktury przemysłowej i badawczo-rozwojowej pod kątem branż rozwijających się i międzynarodowych trendów. Zawarte w publikacji dane mają przybliżyć mechanizmy i procesy oddziałujące na wzrost gospodarczy województwa, a także pomóc zidentyfikować każdą z inteligentnych specjalizacji oraz pokazać charakterystyczne jej cechy.

Dokument określa wartość i znaczenie konkretnej specjalizacji w kreowaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych oraz przedstawia potrzeby i kierunki rozwoju regionu. Obraz inteligentnych specjalizacji został oparty m.in. o wykaz i opis kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz profile działalności wiodących firm z województwa. Dzięki temu udało się zaprezentować praktyczny wymiar specjalizacji oraz ich wpływ na gospodarkę Pomorza Zachodniego. Materiał ukazuje także wyzwania i kluczowe kierunki kształcenia świadczące o potencjale regionu do wdrażania innowacji oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Podkreśla również istotę ciągłej współpracy nauki i biznesu oraz akcentuje konieczność zintegrowanego podejścia do badań, nowatorskich rozwiązań i edukacji.

Dokument Inteligentne Specjalizacje Województwa Zachodniopomorskiego  ma charakter informacyjny i stanowi integralną część porządku strategicznego wyznaczonego przez Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego oraz Regionalną Strategię Innowacji Województwa Zachodniopomorskiego 2030. Jest przewodnikiem po procesie identyfikacji specjalizacji Pomorza Zachodniego, równocześnie analizuje każdą z nich. Charakter dokumentu z jednej strony umożliwia dokonanie niezwłocznej aktualizacji poszczególnych specjalizacji, a z drugiej optymalne otwarcie się na nowe nisze gospodarcze.