Poszczególne specjalizacje gospodarcze danego terytorium (np. województwa) zazwyczaj wykazują zróżnicowaną obecność na jego obszarach składowych (np. subregiony, powiaty) zarówno pod względem ilościowym (rozmieszczenie zasobów i aktywności) jak i jakościowym (konkurencyjność). Znajomość takich zróżnicowań jest niezbędna w procesie planowania i realizacji polityki rozwoju w jej kontekście terytorialnym m.in. po to, by do poszczególnych obszarów składowych adresować optymalnie dobrane narzędzia wsparcia.

Dlatego też - w ramach prac nad identyfikacją i monitorowaniem inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego - w oparciu o dostępne dane statystyczne dokonano analizy występowania tych specjalizacji w jego powiatach wg metodologii przedstawionej poniżej.

Z przeprowadzonych analiz wynikają następujące wnioski:

 1. Inteligentnymi specjalizacjami o bardzo wysokiej koncentracji terytorialnej są:
  • Produkty drzewno-meblarskie, gdzie 70% eksportu ma miejsce w powiecie goleniowskim;
  • Produkty oparte na technologiach informacyjnych gdzie 67% eksportu pochodzi ze Szczecina.
 2. Wysoka koncentracja terytorialna występuje także dla specjalizacji:
  • Multimodalny transport i logistyka - 58% eksportu ze Szczecina;
  • Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe - 52% eksportu pochodzi ze Szczecina;
  • Produkty inżynierii chemicznej i materiałowej - 52% eksportu z powiatu polickiego.
 3. Specjalizacjami najbardziej rozproszonymi terytorialnie są:
  • Nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, gdzie najwyższy udział eksportu wynosi jedynie 18% i przypada na Miasto Koszalin;
  • Zaawansowane wyroby metalowe - gdzie 22% eksportu pochodzi z powiatu stargardzkiego.
 4. Podsumowując powyższe można stwierdzić, że większość inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego charakteryzuje się wysoką, istotną koncentracją terytorialną.
 5. Powiatami, których gospodarka wykazuje bardzo wysoką koncentrację specjalizacyjną są powiat goleniowski i powiat szczecinecki, w których ponad 70% eksportu przypada na specjalizację "produkty drzewno-meblarskie". Niewiele niższa koncentracja występuje w powiecie świdwińskim, gdzie 67% eksportu pochodzi ze specjalizacji "nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze". O wysokiej koncentracji można mówić także w odniesieniu do powiatu polickiego (54% dla produktów inżynierii chemicznej i materiałowej) oraz kołobrzeskiego i sławieńskiego, w których dominuje specjalizacja "nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze".
 6. Najbardziej rozproszona struktura specjalizacji występuje w mieście Szczecinie oraz powiatach gryfickim, kamieńskim i koszalińskim. Należy jednak zauważyć, że nawet w tych powiatach wartość wskaźnika koncentracji specjalizacyjnej jest wyższa niż wartość obliczona dla całego województwa, co świadczy o tym że także i one charakteryzują się pewnym zróżnicowaniem profilu specjalizacyjnego. Jedynie w powiecie gryfickim żadna z inteligentnych specjalizacji nie posiada udziału eksportu przekraczającego 30%.
 7. Wysoka koncentracja specjalizacyjna tylko w przypadkach dwóch powiatów - goleniowskiego i polickiego - skorelowana jest z korzystnymi wskaźnikami gospodarczymi. Na podstawie otrzymanych wyników obliczeń można jedynie sformułować wniosek, że taka korelacja ogranicza się do przypadków negatywnych: Powiaty o bardzo niskiej koncentracji specjalizacyjnej co do zasady osiągają słabe wskaźniki gospodarcze. Specjalizowanie się powiatów można więc uznać za warunek konieczny lecz nie wystarczający dla rozwoju gospodarczego.
 8. Obszary niebędące inteligentnymi specjalizacjami mają istotny (ponad 30%) udział w eksporcie jedynie w trzech powiatach: kamieńskim (44%), stargardzkim (31%) oraz łobeskim (30%). Z kolei najniższy udział tych obszarów występuje w powiatach: białogardzkim (4%), goleniowskim (6%) i szczecineckim (8%). Można powiedzieć, że gospodarki tych powiatów są w największym stopniu zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu.
 9. Zastanawiające mogą się wydawać wartości wskaźników otrzymane dla miasta Szczecina: Z jednej strony struktura specjalizacji stolicy regionu wskazuje na ich rozproszenie, z drugiej zaś Szczecin dominuje w strukturze powiatowej aż trzech specjalizacji. Taka sytuacja wynika z dużych rozpiętości w potencjałach rozpatrywanych tu struktur tj. powiatów (gdzie Szczecin jest ok 11-krotnie większy od powiatu łobeskiego) oraz specjalizacji, gdzie np. produkty drzewno-meblarskie generują ok 9-krotnie wyższy eksport niż opakowania przyjazne środowisku.
 10. Inteligentne specjalizacje tworzą wyróżniające się międzypowiatowe skupienia przestrzenne jedynie w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, co dużej mierze wynika z występującego tam potencjału demograficznego, gospodarczego i intelektualnego. Najwyraźniejsze skupienie występuje dla specjalizacji "produkty oparte na technologiach informacyjnych", która - pod względem eksportu - w ponad 90% zlokalizowana jest w Szczecinie (67%), powiecie polickim (20%) i stargardzkim (4%). W przypadku pozostałych specjalizacji (za wyjątkiem nowoczesnego przetwórstwa rolno-spożywczego) na obszarze SOM generowane jest przynajmniej 50% ich eksportu z jednoczesnym (przeważnie) zachowaniem wysokiej konkurencyjności.
 11. Na mniej rozwiniętych obszarach Pomorza Zachodniego (zdefiniowanych np. poprzez status Specjalnej Strefy Włączenia) reprezentowane są wszystkie inteligentne specjalizacje regionu lecz ich rozmieszczenie ma charakter nieregularny, wynikający z lokalnych skupień przedsiębiorstw należących do danej specjalizacji lub nawet obecności jednego dużego przedsiębiorstwa. Jedyną specjalizacją pokrywającą w miarę regularny sposób cały obszar SSW jest "nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze". Szczególnie korzystnie prezentuje się ona w powiatach: świdwińskim, kołobrzeskim, sławieńskim, drawskim, białogardzkim, łobeskim, gryfińskim i koszalińskim a także (już poza SSW) w mieście Koszalinie i Świnoujściu.
 12. Pozostałe specjalizacje wyróżniają się pod względem zauważalnego udziału w gospodarce danego powiatu oraz korzystnych wskaźników gospodarczych w następujących, niewymienionych wcześniej przypadkach:
  • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe: w powiecie wałeckim, białogardzkim, pyrzyckim i Świnoujściu,
  • zaawansowane wyroby metalowe: w powiecie drawskim, pyrzyckim, choszczeńskim, białogardzkim, wałeckim i Świnoujściu,
  • produkty drzewno-meblarskie: w powiecie sławieńskim, białogardzkim, myśliborskim i pyrzyckim,
  • opakowania przyjazne środowisku: w powiecie choszczeńskim i gryfickim,
  • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej: w powiecie gryfińskim, łobeskim i w Koszalinie,
  • multimodalny transport i logistyka: w powiecie myśliborskim, kamieńskim, gryfickim oraz Koszalinie i Świnoujściu.
 13. W badaniu zidentyfikowano także wiele przypadków, gdy w danym powiecie dana specjalizacja osiągnęła bardzo dobre wartości wskaźników związanych z konkurencyjnością jednak jej udział w gospodarce powiatu (np. w eksporcie lub zatrudnieniu) był niewielki. Wydaje się, że najczęściej oznacza to obecność pojedynczego, dobrze prosperującego przedsiębiorstwa dla którego koncentracja terytorialna będzie widoczna dopiero skali ponadpowiatowej lub nawet ponadregionalnej.
 14. Podsumowując można stwierdzić, że:
  • inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego w sposób istotny są obecne w każdym powiecie województwa,
  • niemal każdy powiat Pomorza Zachodniego posiada swój odrębny profil inteligentnych specjalizacji charakteryzujący się wysoką lub zauważalną koncentracją (jedna lub dwie specjalizacje dominujące),
  • istotnym źródłem sukcesu powiatów, które w skali województwa posiadają najkorzystniejsze wartości wskaźników gospodarczych, są inteligentne specjalizacje.